Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy Zdroju

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju

Przedszkole

Gminne Przedszkole nr 1 w Krynicy-Zdroju zostało utworzone w roku szkolnym 2010/2011 Nasze Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczny, wszechstronny rozwój w atmosferze akceptacji i zaufania. Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo, przy jednoczesnym poszanowaniu ich praw. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi wychowankowie czuli się kochani, akceptowani i szczęśliwi. Przygotowujemy ich do wykorzystania swoich mocnych stron i pokonywania własnych słabości. Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, miłości, szacunku i tolerancji.
Poprzez staranny dobór form i metod pracy dostosowanych do potrzeb i możliwości każdego z wychowanków dajemy im możliwość:

  • uczestniczenia w ciekawych zajęciach;
  • kreatywnego myślenia;
  • samorealizacji;
  • samodzielnego działania;
  • współpracy z innymi.

Naszymi sprzymierzeńcami  w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego są rodzice, organ prowadzący, środowisko lokalne. Jesteśmy partnerami, dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro dziecka.

 

Godziny pracy przedszkola: 6:45 - 15:30.

 

ROZKŁAD DNIA

Godziny         

Czynności

6:45 – 8:00

- schodzenie się dzieci

- zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

- zabawy indywidualne i grupowe

- rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci

- praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wspomagania rozwoju i z dziećmi

zdolnymi

8:00 – 8:20

- ćwiczenia gimnastyczne

- ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę i koordynację wzrokowo – ruchowo – słuchowo - kinestetyczną)

- utrwalanie poznanych piosenek, wierszyków

- rozmowy utrwalające ustalone z dziećmi normy zachowania w grupie i w przedszkolu

8:20 – 8:30

- przygotowanie do śniadania (czynności porządkowe i higieniczne)

8:30 – 9:00

ŚNIADANIE

9:00 – 9:15

- zabawy ruchowe ze śpiewem

- ćwiczenia gimnastyczne

9:15 – 11.25

- zajęcia z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, plastycznej, kulturowo – estetycznej i zdrowotnej – realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego wyzwalające aktywność dziecka
w różnych sferach rozwoju

- rozwijanie umiejętności społecznych

- kształtowanie poczucia przynależności społecznej i postawy patriotycznej

-wyjścia poza przedszkole w zależności od pogody

11:25 – 11:35

- przygotowanie do obiadu (czynności porządkowe i higieniczne)

11:35 – 12:10

OBIAD

12:10 – 13.15

- leżakowanie w grupach młodszych (do godz. 13.15)

- słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela

- relaksacja przy muzyce (kołysanki, muzyka poważna)

13.15 – 14.00

- zabawy swobodne

- ćwiczenia grafomotoryczne, rysowanie, majsterkowanie

- zabawy i gry językowe

- zabawy  rozwijające sferę poznawczą dzieci (kreatywność, logiczne myślenie, wyobraźnia)

13:00 – 14:15

- zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, korektywa, logopedia, terapia pedagogiczna, zajęcia z psychologiem,

- praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wspomagania rozwoju i z dziećmi zdolnymi

- rozwijanie zdolności twórczych

- wspieranie indywidualnych zainteresowań dzieci

- organizacja gier i zabaw badawczych, rozwijających zainteresowanie otaczającym światem i ekologią,

- zajęcia artystyczne rozwijające uzdolnienia dzieci

14.15 – 14.30

podwieczorek

14.30 – 15.30

- praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wspomagania rozwoju i z dziećmi zdolnymi

- rozwijanie zdolności twórczych

- wspieranie indywidualnych zainteresowań dzieci

- organizacja gier i zabaw badawczych, rozwijających zainteresowanie otaczającym światem i ekologią,

- zajęcia artystyczne rozwijające uzdolnienia dzieci

- prace porządkowe w sali

- kontakty indywidualne z rodzicami

- zabawy dowolne