Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy Zdroju

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju

Zarządzenie Dyrektora w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Pobierz Zarządzenie z umową  2018 2019.docx


ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY
Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Krynicy-Zdroju Nr 1/2018/2019

z dnia 28 sierpnia 2018 roku.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów
z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Na podstawie art.22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

(Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:


§ 1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa
się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Krynicy-Zdroju.

 

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Krynicy-Zdroju;
2) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – zapisanego w księdze uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Krynicy-Zdroju;
3) rodzicu ucznia – należy także przez to rozumieć opiekuna prawnego;
4) podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręczniki danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego;
5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Krynica-Zdrój.

 

§ 3

1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć edukacyjnych danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć edukacyjnych danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
3. Wyposażenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel – bibliotekarz biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej przez wychowawcę klasy.
4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu (dniach) i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem – bibliotekarzem biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy.
5. Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio do zwrotu podręczników.
6. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom w okresie dwóch tygodni, od dnia rozpoczęcia rocznych zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić także w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
7. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po zawarciu umowy przez rodzica umowy użyczenia podręcznika, której jeden podpisany egzemplarz na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej.
8. Wzór umowy, zawieranej pomiędzy szkołą a rodzicem, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
9. Za zebranie od rodziców podpisanych umów użyczenia odpowiedzialny jest nauczyciel wychowawca, który po jednym egzemplarzu tych umów przekazuje niezwłocznie do biblioteki szkolnej.

 

§ 4

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku, gdy uczeń z różnych powodów zostaje wykreślony z księgi ewidencji uczniów szkoły.

 

§ 5

1. Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuję nie później niż do ostatniego dnia nauki w danym roku szkolnym. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych zwracają podręcznik nie później
niż do końca sierpnia danego roku.
2. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w ust.1, wykonuje nauczyciel wychowawca ucznia oraz nauczyciel – bibliotekarz biblioteki szkolnej.
3. Podczas dokonywania zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej nauczyciele, o których mowa w ust.2, dokonują oględzin podręcznika i określają stopień jego zużycia.
4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

Przepisy umowy użyczenia stosuje się odpowiednio.
5. Przepis ust.4 nie ma zastosowania, w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

 

§ 6

1. Uczniowie mają obowiązek używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, chronienia go przed zniszczeniem bądź zagubieniem.
2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego rodzic zobowiązany jest poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela – bibliotekarza biblioteki szkolnej.

 

§7

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.

 

§ 8

Zarządzanie stosuje się do wszystkich uczniów szkoły podstawowej oraz oddziałów gimnazjalnych.

 

§ 9

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej szkoły.

 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor szkoły