Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy Zdroju

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju

Historia szkoły

Historia szkoły sięga 1 czerwca 1967 roku, kiedy to w obecności ówczesnych władz został wmurowany kamień węgielny pod budowę szkoły.
Na uroczystości obecna była pani Stanisława Zawadzka, żona Aleksandra Zawadzkiego-Przewodniczącego Rady Państwa w latach 1952-1964, którego imię otrzymała placówka.

Szkoła została oddana do użytku 1 września 1968 roku jako Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Aleksandra Zawadzkiego w Krynicy.
Była jedną z najnowocześniejszych szkół w Polsce południowej.
Posiadała w pełni wyposażone klasopracownie przedmiotowe, salę gimnastyczną oraz salę telewizyjną.

Dyrektorem szkoły został pan Stefan Batora.

 

Nazwy szkoły:

W latach osiemdziesiątych nazwa szkoły została zmieniona na: Szkoła Podstawowa Nr 3
w Krynicy, następnie: Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ratowników Górskich w Krynicy-Zdroju, a obecnie - od chwili utworzenia przy szkole w roku 2010/2011 Gminnego Przedszkola Nr 1 placówka nosi nazwę Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Krynicy-Zdroju.

 

Dyrektorami szkoły byli:

  • Stefan Batora

  • Weronika Poręba

  • Wiesław Indyk

  • Stanisław Poręba

  • Jacek Szarek

  • Antoni Głąb

  • Maria Kołodziej

Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni pan mgr Jarosław Piotrowicz

 

W latach szkolnych 2007/08 i 2008/09 prowadzone były intensywne prace remontowe. Szkoła zyskała nowy, wspaniały wygląd. Zmienione zostały: dach, wykonana termoizolacja
i elewacja szkoły, wymieniono okna. Wyremontowana i unowocześniona została kotłownia oraz sala gimnastyczna, biblioteka szkolna, pokój nauczycielski, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, sekretariat oraz gabinet dyrektora szkoły.
Utworzono nowocześnie wyposażoną salę do zajęć korekcyjnych. Przeprowadzono remont sali gimnastycznej z zapleczem, remont kuchni i jadalni oraz świetlicy szkolnej. Systematycznie prowadzone są prace remontowe w poszczególnych klasach.

Wyodrębniono i odpowiednio przystosowano pomieszczenia przeznaczone na przedszkole. W bibliotece szkolnej powstało ICIM( Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej),
z którego korzystają nauczyciele i wszyscy uczniowie szkoły. Powstała nowa sala komputerowa.

Do placówki zakupiono wiele nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz wyposażenie techniczne - (sprzęt audiowizualny).

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów
w licznych zajęciach pozalekcyjnych: kółkach przedmiotowych, kółkach zainteresowań, zespołach sportowych. Już w oddziałach zerowych prowadzone są dodatkowe zajęcia
z języka angielskiego. Prowadzone są zajęcia terapii logopedycznej. Osiągnięcia dzieci prezentowane są na konkursach oraz imprezach organizowanych na terenie szkoły i gminy.

Do tradycji naszej szkoły należy najliczniejszy w gminie udział w rajdach organizowanych przez PTTK/Oddział w Krynicy, gdzie co roku od wielu lat zajmujemy czołowe miejsca Uczniowie naszej szkoły osiągają wysoki wynik w sprawdzianie po klasie VI.

 

NADANIE IMIENIA SZKOLE

Środa 29 kwietnia 2009 r. była przełomowym dniem w historii naszej szkoły, bo właśnie wtedy społeczność Szkoły Podstawowej Nr 1 przyjęła imię Ratowników Górskich.
Dzień ów - słoneczny i ciepły – zapisał się w kronikach szkoły jako ważny moment jej historii.

Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, ale na ich czele byli Ci najważniejsi - goprowcy, z prezesem Zarządu Głównego Janem Łuszczewskim, naczelnikiem Jackiem Dębickim i naczelnikiem Krynickiej Grupy Markiem Wiatrem.

Obecny był również Małopolski Kurator Oświaty Artur Dzigański, samorządowcy, przedstawiciele różnych instytucji i liczni goście.

W szkole, podczas części oficjalnej, głos zabrało wielu gości, składających społeczności szkolnej okolicznościowe gratulacje. Na koniec  chór  odśpiewał piosenkę "Nasza szkoła" specjalnie przygotowaną  na okoliczność nadania szkole imienia Ratowników Górskich. Mamy nadzieję, że od tej pory będzie ona chętnie śpiewana przez wszystkich naszych uczniów.

Podczas uroczystości  odsłonięta została pamiątkowa ściana, którą poświęcił
ks. dziekan Bogusław Skotarek .

Na terenie boiska sportowego ratownicy zaprezentowali sprzęt goprowski wszystkim uczestnikom.

Ten wyjątkowy patron jest wspaniałym wzorem wychowawczym.
Ratownicy - członkowie GOPR i TOPR są gotowi spieszyć ludziom z pomocą na każde wezwanie z gór.

 

To były niezapomniane chwile... Chwile, które przywiodły na myśl losy naszej szkoły.