Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy Zdroju

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju

Rok szkolny 2015/2016

                                           Zarządzenie dyrektora szkoły

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Krynicy-Zdroju Nr 11/2015
z dnia 24 sierpnia 2015 roku.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów
z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Na podstawie art.22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

zarządza się, co  następuje:

§ 1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Krynicy-Zdroju.

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1)     szkole    –  należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Krynicy-Zdroju;

2)     uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – zapisanego
w księdze uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Krynicy-Zdroju;

3)     rodzicu ucznia  – należy także przez to rozumieć opiekuna prawnego;

4)     podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręczniki danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego;

5)     organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Krynica-Zdrój.

§ 3
 

1.     Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć edukacyjnych danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę
i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2.     Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć edukacyjnych danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły
na okres danego roku szkolnego.

3.     Wyposażenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel – bibliotekarz biblioteki szkolnej
na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej przez wychowawcę klasy.

4.     Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu (dniach)  i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem – bibliotekarzem biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy.

5.     Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio do zwrotu podręczników.   

6.     Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom w okresie dwóch tygodni, od dnia rozpoczęcia rocznych zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.Wypożyczenie podręcznika może nastąpić także w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

7.     Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po zawarciu umowy przez rodzica umowy użyczenia podręcznika, której jeden podpisany egzemplarz na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej.

8.     Wzór umowy, zawieranej pomiędzy szkołą a  rodzicem, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

9.     Za zebranie od rodziców podpisanych umów użyczenia odpowiedzialny jest nauczyciel wychowawca, który po jednym egzemplarzu tych umów przekazuje niezwłocznie do biblioteki szkolnej.

§ 4

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej  w przypadku, gdy uczeń z różnych powodów
zostaje wykreślony z księgi ewidencji uczniów szkoły.

§ 5

1.     Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki
do biblioteki szkolnej. Zwrot następuję nie później niż do ostatniego dnia nauki w danym roku szkolnym.

Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

2.     Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w ust.1, wykonuje nauczyciel wychowawca ucznia oraz nauczyciel – bibliotekarz biblioteki szkolnej.

3.     Podczas dokonywania zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej nauczyciele, o których mowa
w ust.2, dokonują oględzin podręcznika i określają stopień jego zużycia.

4.     W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani
do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły.
Przepisy umowy użyczenia stosuje się odpowiednio.

5.        Przepis ust.4 nie ma zastosowania, w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

§ 6

1.     Uczniowie mają obowiązek używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, chronienia go przed zniszczeniem bądź zagubieniem.

2.     W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego rodzic zobowiązany jest poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela – bibliotekarza biblioteki szkolnej.

§7

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.

§ 8

1.     Zarządzanie stosuje się do:

1)     uczniów klas I szkoły podstawowej – w roku szkolnym 2014/2015;

2)     uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz uczniów klas I gimnazjum – w roku szkolnym 2015/2016;

3)     uczniów klas I – V szkoły podstawowej oraz uczniów klas I-II gimnazjum  – w roku szkolnym 2016/2017.

2.     Począwszy od roku szkolnego 2017/2018  zarządzenie stosuje się do wszystkich uczniów szkoły podstawowej oraz wszystkich uczniów gimnazjum.


§ 9

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej szkoły.


§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                       Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
                                                                                                                               w Krynicy-Zdroju

                                                                                                                                               mgr Antoni Głąb